Nyereményjáték szabályzat

Születésnapi nyereményjáték április – Rend egy kattintásra  – 2021. április 13-30.

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat Rend egy kattintásra Bt. (továbbiakban: Szervező, adószám: 26660817-1-14, székhely: 7500 Nagyatád, Aradi utca 12/A által kezelt, karbantartott Rend egy kattintásra Facebook és Instagram oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. · A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021. április 13.-30.

Nyertesek száma: 4 fő

Nyeremények:

Megrendelők között kerül kisorsolásra:

1 db Rend egy kattintásra Pont elég takarítószercsomag tárolóval 23.000 Forint értékben, melynek tartalma: 1 db Léna Products vízkőoldó – 1 db Léna Products zsíroldó – 1 db Léna Products ablaktisztító – 1 db Léna Products általános felülettisztító – 1 db Léna Products lefolyótisztító – 1 db Putzstein – 1 db mosogatószer mosódió kivonatból – 8 db Léna Products takarítókendő – 4 db „kókusz” szivacs – 1 db tároló

Kommentelők között kerül kisorsolásra:

1 db Rend egy kattintásra Pont elég tisztítószercsomag 14.000 Forint értékben, melynek tartalma: 1 db Léna Products vízkőoldó – 1 db Léna Products zsíroldó – 1 db Léna Products ablaktisztító – 1 db Léna Products általános felülettisztító – 1 db Léna Products lefolyótisztító – 1 db Putzstein – 1 db mosogatószer mosódió kivonatból

1 db BogBag ajándékcsomag 11.140 Forint értékben, melynek tartalma: 1 db frissentartó kenyereszsák – 1 db mosható újraszalvéta – 1 db hálós baggy – 1 db zöldséges baggy szett – 1 db pamut, mosható maszk

1 db Játékország ajándékcsomag 9.400 Forint értékben, melynek tartalma: A Lena óriás traktor valósághű, részletgazdag kivitelezésével, melynek mérete 65 cm.

Sorsolás: 2021. május 2. 21.00 óra a Rend egy kattintásra Facebook oldalán élőben.

A játék menete: A játékosok 2021. április 13 és 30. napja között tudnak játszani a Rend egy kattintásra Facebook és Instagram oldalán a nyereményért.  A Rend egy kattintásra Facebook és Instagram oldalára feltöltött nyereményposzt alatt be kell tagelnie azt az ismerősét, aki szintén vezet háztartást, mint ő maga. Ezen kívül, ha valaki rendel a Rend egy kattintásra webáruházából, az is részt vesz a nyereményjátékban. A nyereményjáték végén a kisorsolt nyertes a Rend egy kattintásra Facebook és Instagram  oldalán közzétett 4 ajándékcsomag egyikét nyerheti meg.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező weboldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Az első számú nyeremény kisorsolásában az a játékos vehet részt, aki legalább egy, érvényes rendelést ad le 2021.04.13.-tól 2021.04.30. éjfélig a Rend egy kattintásra webáruházban. A 2., 3., és 4. számú nyeremény kisorsolásában azok a játokosok vehetnek részt, akik a Facebook és/vagy Instagram oldalon 2021.04.13.-án 20 órakor közétett születésnapi poszt alatt belinkelnek egy nevet. Minden kommentelőnél csak egy komment érvényes. A nyerteseket a megrendelők és a kommentelők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki kézi sorsolás alapján élő adásban.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket Facebook-üzenet ill. a hirdetés alatti komment formában tájékoztatjuk 48 órán belül.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti § adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Adataikat a hello@rendegykattintasra.hu e-mail címre kérjük be.  

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg.

 1. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – előírásainak megfelelően kezeli.
 2. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.
 4. Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám)
 5. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
 6. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 7. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a hello@rendegykattintasra.hue-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: hello@rendegykattintasra.hu  illetve postacímen: Rend egy kattintásra Bt., 2113 Erdőkertes, Tó utca 1/9.   

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

 1. április 13.

Szeretnél a többi nyereményjátékról is értesülni? Akkor iratkozz fel a leveleimre a lenti űrlap kitöltésével. Így nem csak a nyereményjátékokról értesülsz, hanem ajándékot is kapsz tőlem. A napi és heti rutinok letölthető e-bookot ajándékba küldöm a feliratkozás után. Ebben a könyvben a rutin tervezés mellett számtalan olyan tervezőtáblát is megtalálsz, ami segítségedre lesz a zökkenőmentes háztartásod kialakításában. 

Rendre Fel!

Ajándék napi és heti rutintervező e-book 

.

Mit nyersz még?

A leveleim által belekóstolhatsz az automatizált, modern háztartás eszenciáiba, azonnal alkalmazható tippekkel és módszerekkel gazdagodsz!


Rendszeres időközönként gyakorlatias, stresszmentesítő háztartási tippekkel jelentkezem.


Iratkozz fel, majd hamarosan megkapod az első Léna levelet, melyben a letölthető e-bookot is megtalálod.


Már több ezren vagyunk, Te miért maradnál ki? 😊